Algemene voorwaarden/gebruikersovereenkomst

Algemene Voorwaarden Hortistock
Vennootschap onder firma Hortistock (hierna: Hortistock) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81731957 en is gevestigd aan Boeroestraat 2 (7512GT) te Enschede.
 
Artikel 1 - Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die offerte aan Gebruikers aanbiedt via de Website.
3. Aanbod: het aanbod van een Aanbieder aan een Gebruiker.
4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website https://www.hortistock.eu/ aan Gebruikers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.
5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website.
6. Hortistock: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Aanbieder.
7. Website: de Website van Hortistock waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden offertes van Aanbieder(s).
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Hortistock en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
3. Hortistock gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Hortistock. Hortistock zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Hortistock.
4. Gebruiker dient een account aan te maken alvorens Gebruiker een offerte kan afnemen bij een Aanbieder.
6. Door het accepteren van een offerte gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Aanbieder voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen.
7. Als aanbieder van de Website, is Hortistock geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Aanbieder.
 
Artikel 3 - Aanbod
1. Het Aanbod van de Aanbieder(s) wordt door Hortistock gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. Hortistock is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Aanbieder op de Website.
2. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de offerte van Aanbieder te boeken.
 
Artikel 4 - Gebruik van de Website
1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hortistock.
2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hortistock, alsmede op de goede naam van Hortistock. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Hortistock en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hortistock aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
4. Hortistock is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Hortistock is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorHortistock bekend was.
5. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Hortistock onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
6. Hortistock is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Hortistock, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:
  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Hortistock, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Hortistock of derden hindert of schade toebrengt.
9. Hortistock is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 
Artikel 5 - Notice and Takedown
1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Hortistock gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Hortistock komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.
3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Hortistock of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Hortistock tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. Hortistock zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Hortistock aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.
5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Hortistock over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via info@hortistock.eu.
6. Indien Hortistock constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Hortistock het account van Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.
 
Artikel 6 - Beschikbaarheid Website
1. Hortistock staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Hortistock spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Hortistock is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Hortistock is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
2. Hortistock biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Hortistock is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Aanbieders en de uitvoering daarvan. Eventuele afspraken met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst met de Aanbieder dient Gebruiker zelf overeen te komen met Aanbieder.
3. Hortistock heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden producten door Aanbieders. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Hortistock is nimmer aansprakelijk indien de producten van de Aanbieder niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.
 
Artikel 7 - Totstandkoming overeenkomst met Aanbieder
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder komt tot stand op het moment dat Gebruiker een offerte van Aanbieder heeft geaccepteerd.
2. De overeenkomst kan alleen door de Aanbieder uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Dienst.
 
Artikel 8 - Beperking van Aansprakelijkheid
1. Hortistock is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Hortistock, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Hortistock en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Hortistock buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Hortistock alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Hortistock, (ii) afname van de offerte van Aanbieders via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Hortistock en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website
3. Hortistock sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Indien en voor zover Hortistock aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Hortistock vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hortistock binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Hortistock.
 
Artikel 9 - Vrijwaring
Gebruiker vrijwaart Hortistock voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de offerte van de Aanbieder, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Hortistock, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde producten door de Aanbieder en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Aanbieder op grond van een Aanbod.
 
Artikel 10 - Klachten
1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Hortistock, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@hortistock.eu met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hortistock de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Hortistock zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 
Artikel 11 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Het staat Hortistock vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Hortistock en Aanbieder en Hortistock en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Hortistock en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 
Enschede, 15 februari 2021.

Hortistock Boeroestraat 2, 7512GT Enschede kvk: 81731957 btwnr: NL862199177B01
Algemene voorwaarden Privacy statement